Disclaimer Exclusive Signals

1. Garantie

In het verleden behaalde winsten/rendementen bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Exclusive Signals verstrekt signalen aan de hand van meerdere Algoritmen. Deze signalen worden verstrekt door middel van een SMS en E-mail service aan individuele klanten. De Autotrade systemen van de Partners ontvangen exact dezelfde signalen.

2. Risico's

Dit is een hefboom product. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. U kunt (een deel van) uw inleg of méér verliezen. Doordat het een hefboom product betreft kunt u zelfs met een restschuld blijven zitten. Afhankelijk van het door u gekozen trading systeem dan wel uw gekozen beleggingsstrategie kan uw risico onbeperkt zijn. Het systeem handelt met een hefboom. Het futuresysteem handelt met een hefboom van $50,- (vijftig Dollar), of in geval van een Micro future met een hefboom van $5,- (vijf Dollar) per contract. Dit kunnen meerdere contracten per positie zijn.

3. Beperking van onze aansprakelijkheid

Exclusive Signals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst of verlies, op welke wijze of grondslag dan ook, ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van gebruik, van onze diensten.

Dat houdt onder andere ook in dat Exclusive Signals jegens u niet aansprakelijk is voor het niet uitkomen van prognoses of koersverwachtingen. De reden hiervan is onder andere dat de koersvorming op de effectenmarkt mede bepaald wordt door een hoog subjectiviteitsgehalte en onzekere factoren (zoals bijvoorbeeld tegengestelde belangen tussen beurspartijen). En daar kan Exclusive Signals geen invloed op uitoefenen.

Ook kan Exclusive Signals niet aansprakelijk worden gesteld voor het op onjuiste wijze functioneren van de software of de systemen die daarmee samenhangen. Dit heeft te maken met het feit dat software niet altijd foutloos functioneert en ook omdat het correct functioneren van de software mede afhangt van de wijze waarop derden, zoals beurzen, brokers, Beleggingssoftware, Copytrade aanbieders, market data vendors, internetserviceproviders en telefoonmaatschappijen, etc hun diensten verrichten.

Daarnaast zijn ook de Algemene Voorwaarden en Disclaimers van de Copytrade aanbieders Finodex en Systems2Follow van toepassing. 

4. Signaal

De informatie die wordt verstrekt door middel van SMS en E-mail is niets meer dan een signaal. Op basis van 11 jaar koershistorie geeft het signaal de beste winstkansen over die periode. Exclusive Signals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen die gemaakt worden op grond van de signalen die wij verstrekken. Abonnees zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële transacties en handelen volledig op eigen risico.

5. SMS

Exclusive Signals kan niet aansprakelijk worden gesteld als een SMS of E-mail niet of te laat aankomt. Het niet of niet-tijdig ontvangen van een SMS of E-mail kan nooit tot een schadeplicht leiden.

6. Algoritme

Het ES 2.0 future algoritme berekend eenmaal per dag de krachten in de markt. Wanneer er zich een significante kans voordoet, zal Exclusive Signals dit signaal naar haar abonnees sturen. Dit betekent niet dat het advies altijd winstgevend is. Aan elke order wordt gelijktijdig een Stoploss order gekoppeld. Tevens berekenen de algoritmen het moment om de positie te sluiten. Op de order welke als eerst geraakt wordt volgt een sluitingssignaal vanuit Exclusive Signals. Extra informatie over de algoritmen is op de website te vinden.

7. Betalingen

Wanneer een abonnee zich aanmeldt, ontvangt de abonnee een factuur. De abonnementen en de daar bijbehorende services gaan in op de dag dat de eerste betaling is ontvangen. Eventuele restitutie voor de nog lopende periode is niet mogelijk.

8. Abonnement verlengen

De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur. De overeenkomst wordt verlengd voor een periode van dezelfde duur als de afsluitduur, tenzij een partij deze opzegt (schriftelijk, of per E-mail) tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand. De adviezen vinden dan weer plaats nadat de betaling voor de volgende periode is ontvangen.

9. Verplichtingen van Exclusive Signals

Exclusive Signals is verplicht haar abonnees alle signalen door te sturen. Ook dienen relevante vragen te worden beantwoordt. Exclusive Signals behoudt zich het recht voor het abonnement stop te zetten als de abonnee zich op een onredelijke manier uit of als daar een andere negatieve aanleiding voor is.

10. Verplichtingen voor Abonnees

De abonnees van Exclusive Signals dienen op zorgvuldige wijze om te gaan met de door Exclusive Signals verstrekte informatie. Deze informatie mag - tenzij het schriftelijk door Exclusive Signals is bevestigd - niet aan derden worden verstrekt .

11. Autotrade signalen

Exclusive Signals kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een order verkeerd ingelegd of uitgevoerd is. Exclusive Signals zal haar uiterste best doen om alle orders zo foutloos mogelijk uit te laten voeren. Wanneer dit onverhoopt niet het geval is kan het nooit tot een schadeplicht leiden.